Lợi nhuận giảm, nợ xấu tăng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, nguồn thu chính của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) là thu nhập lãi thuần đạt 640,8 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 22,5 tỷ đồng tăng 15,9%; Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gấp gần 7 lần đạt mức 26,5 tỷ đồng; Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp 4,5 lần lên mức 20,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động khác chỉ thu được hơn 7 tỷ đồng, giảm đến 57,9%.

Nợ xấu của Bac A Bank tăng hơn 32% trong 6 tháng đầu năm.
Nợ xấu của Bac A Bank tăng hơn 32% trong 6 tháng đầu năm.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của Bac A Bank tăng đến 72,7% lên mức hơn 545,4 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 25,6% xuống mức 172,1 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Bac A Bank giảm 21,1% xuống còn gần 40 tỷ đồng. Đồng thời, công ty được hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng lên gần 6,8 tỷ đồng. Dù vậy, Bắc Á Bank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt gần 139 tỷ và hơn 111,2 tỷ đồng, đều giảm tới 25% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Bac A Bank đạt 380,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch lợi nhuận 880 tỷ đồng trong năm 2023, Bac A Bank đã thực hiện được 43% kế hoạch sau nửa đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Bac A Bank tăng 5% so với hồi đầu năm, lên mức 135.266 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 27,7% xuống còn 568,7; Tiền gửi TCTD khác giảm mạnh 26,5% xuống mức 8.113 tỷ đồng; Cho vay khách hàng tăng nhẹ 3% lên mức 96.595 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tăng 8,7% lên mức 105.366,2 tỷ đồng; Phát hành giấy tờ có giá giảm 21% xuống còn 6.158,2 tỷ đồng chủ yếu do giảm kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm.

Chất lượng nợ vay của Bac A Bank đi lùi khi tổng nợ xấu tính đến 30/06/2023 tăng 32,1% so với đầu năm lên mức gần 679 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng gấp 4 lần đạt mức 175,5 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 52,1% lên mức hơn 75,5 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng nhẹ 1,4% lên gần 428 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng của Bac A Bank tăng từ 0,5% lên 0,7%.

Bac A Bank cấp tín dụng cho nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện vay vốn

Ngày 15/6/2023, Thanh tra Chính Phủ ban hành văn bản số 1361/TB-TTCP về việc Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và Đề án xử lý nợ xấu giai đoạn 2013-2017. Trong đó, Bac A Bank đã cấp tín dụng do nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện vay vốn.

Theo Thanh tra Chính phủ, tại báo cáo của Bac A Bank, tại thời điểm 31/12/2017, nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,62%, tương ứng 427,7 tỷ đồng, nếu tính cả nợ bán cho VAMC chưa xử lý thì tỷ lệ nợ xấu là 2,1%, tương ứng 1.030 tỷ đồng. Đến 30/6/2018, nợ xấu là 452 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 0,68%, nếu tính cả nợ bán cho VAMC chưa xử lý thì tỷ lệ nợ xấu là 1,54%, tương ứng 1.034 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, Bac A Bank có cấp tín dụng cho nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện vay vốn
Theo Thanh tra Chính phủ, từ năm 2013 - 2017 Bac A Bank có cấp tín dụng cho nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện vay vốn.

Kiểm tra hồ sơ cấp tín dụng của 11 khách hàng với tổng dư nợ tại thời điểm 31/08/2018 là 6.626 tỷ đồng, chiếm 11% tổng dư nợ của ngân hàng. Trong đó có 01 khách hàng đã bán nợ cho VAMC (Công ty TNHH Hùng Vương Huế), 01 khách hàng được cơ cấu giữ nguyên nợ nhóm 1 (CTCP Sông Lam Nghệ An) và 09 khách hàng nợ nhóm 1, kết quả:

Trong việc thẩm định điều kiện cho vay vốn: Khách hàng chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về tính khả thi, hiệu quả của dự án khi phê duyệt cho vay; chưa đáp ứng điều kiện “có khả năng tài chính để trả nợ” theo quy định tại Quyết định 1627 và Thông tư 39 của NHNN (CTCP Thực phẩm sữa TH, Công ty TNHH XNK công nghệ xanh quốc tế; CTCP Sữa TH; CTCP Logistic SC; CTCP Dược liệu TH; CTCP nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quốc tế Công ty TNHH Hùng Vương Huế), trong đó có một số khách hàng âm vốn chủ sở hữu (như: CTCP Sữa TH; CTCP chuỗi thực phẩm TH âm vốn CSH; Công ty TNHH XNK công nghệ xanh quốc tế âm VCSH;...). Khách hàng thuộc đối tượng hạn chế cho vay theo quy định của Bac A Bank (Công ty TNHH Hùng Vương Huế); xác định thời hạn cho vay, phương thức trả nợ chưa phù hợp với tình hình dự án (CTCP Dược liệu TH); cho vay thực hiện dự án theo hình thức cho vay từng lần, khó khăn trong việc theo dõi vốn tự có tham gia dự án (CTCP đầu tư phát triển nguyên liệu vùng Đông Bắc Nghệ An),

Về tài sản đảm bảo (TSĐB), Quy định nội bộ của Bac A Bank chưa quy định biện pháp bảo đảm tiền vay, thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay đối với trường hợp cho vay không có tài sản đảm bảo và quy định nội bộ chưa gửi báo cáo NHNN theo Thông tư 39 của NHNN. Bac A Bank phê duyệt cho vay không có TSBĐ đối với một số khoản vay trong khi tình hình tài chính của khách hàng khó khăn, kết quả kinh doanh lỗ (CTCP chuỗi thực phẩm TH: Công ty TNHH XNK công nghệ xanh quốc tế: CTCP Sữa TH; CTCP chuỗi cung ứng quốc tế; CTCP đầu tư phát triển nguyên liệu vùng đông bắc Nghệ An).

TSBĐ chưa đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định (CTCP Thu phẩm sữa TH CTCP nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quốc tế); TSBĐ là khoản phải thu nhưng tại một số thời điểm dư nợ phải thu thấp hơn dư nợ vay (CTCP Thực phẩm sữa TH); TSBĐ là quyền đòi nợ nhưng tình hình tài chính của bên có nghĩa vụ thanh toán khó khăn, kết quả kinh doanh lỗ, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ (CTCP chuỗi cung ứng quốc tế: CTCP đầu tư phát triển nguyên liệu vùng Đông Bắc Nghệ An).

Về phân loại nợ, trong quá trình vay vốn có một số kỳ trả nợ, khách hàng chậm trả nợ gốc, lãi theo hợp đồng tín dụng, nhưng NH không kịp thời chuyển nợ quá hạn theo quy định tại Điều 18, Điều 20 Thông tư số 39 (CTCP Thực phẩm sữa TH CTCP chuỗi thực phẩm TH; CTCP Sữa TH CTCP chuỗi cung ứng quốc tế, CTCP Logistic SC CTCP nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quốc tế). Theo Thông tư 02 của NHNN, các khách hàng chậm trả nợ nêu trên phải chuyển nhóm nợ khi quá hạn. Tuy nhiên, tại thời điểm 31/8/2018 và liên tục các kỳ trả nợ tiếp theo (tháng 9, 10, 11/2018) Bac A Bank báo cáo các khách hàng thực hiện trả nợ gốc, lãi đúng hạn.

Cơ cấu nợ khi khách hàng không có phương án trả nợ mới khả thi, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Thông tư 09/2014/TT-NHNN (CTCP Sông Lam Nghệ An). Tại thời điểm thanh tra (31/8/2018), Bac A Bank phân loại nợ nhóm 1, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của NHNN thì phải chuyển sang nợ nhóm 3. Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Bac A Bank báo cáo đã khắc phục chuyển nhóm nợ đối với CTCP Sông Lam Nghệ An sang nợ nhóm 3 từ thời điểm tháng 29/11/2018 và trích lập dự phòng, thoái lãi dự thu theo quy định (Công văn số 55/2018 Bac A Bank TTKD ngày 07/12/2018)

Trong việc giải ngân: Chứng từ sử dụng vốn vay chưa phù hợp (CTCP chuỗi thực phẩm TH); giải ngân thanh toán tiền mua hàng nhưng hàng tồn kho không thể hiện trên BCTC (CTCP chuỗi cung ứng quốc tế, giải ngân khi dự án chưa đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, chưa được cấp Giấy phép xây dựng (CTCP Dược liệu TH).

Theo báo cáo của NHNN, đến thời điểm 10/10/2021 có 05/11 khách hàng đã tất toán; 01 khách hàng bán nợ VAMC (Công ty TNHH Hùng Vương Huế); 04 khách hàng còn dự nợ: CTCP Sông Lam Nghệ An, dư nợ: 247 tỷ đồng, nợ nhóm 5; CTCP Dược liệu TH, dư nợ: 85 tỷ đồng, nợ nhóm 1; CTCP đầu tư phát triển nguyên liệu vùng Đông Bắc Nghệ An, dư nợ: 217 tỷ đồng, nợ nhóm 1; CTCP Thực phẩm sữa TH, dư nợ: 91 tỷ đồng, nợ nhóm 1; Công ty TNHH XNK công nghệ xanh quốc tế, dư nợ: 175 tỷ đồng, nợ nhóm 1.